ارتودنسی با براکت دیمون

20 اردیبهشت 1398
این نوع از براکت ها نیاز به لیگاتورها برای نگهداشتن سیم قوس در جای خود ندارند و همچنین براکت ها از یک وسیله گیره ای استفاده میکنند تا سیم قوس را در براکت نگه دارند.این براکت ها محکم هستند و به ندرت شکسته می شوند.
ارتودنسی با براکت دیمون

 اینویزیلاین یا ارتودنسی نامرئی(دیمون)

 

پلاکهای ارتودنسی نامرئی یا اینویزیلاین متداولترین و موثرترین شیوهی ارتودنسی فعلی است. هرچند ارتودنسی نامرئی برای تمام بیماران ایدهآل نیست، اما مزایای متعددی نیز دارد

که قابل چشمپوشی نیست، برای مثال بیماران میتوانند پلاک را برای تمیز کردن یا در مواقع لزوم از دهان خارج کنند. پلاک اینویزیلاین کاملاً نامرئی است و بعد از آن که بیمار به

پلاک عادت کرد، استفاده از آن برایش بسیار راحتتر از بریسهای فلزی خواهد بود.

اینویزیلاین معمولاً گرانتر از بریسهای قدیمی است و استفاده از آن برای اصلاح ناهنجاریهای بسیار شدید مناسب نیست. بااین حال ارتودنسی نامرئی انتخابی فوقالعاده برای

بیمارانی است که میخواهند مشکلات نسبتاً خفیف و استاندارد نامرتبی دندانها را با درمانی منعطفتر اصلاح کنند.